הדוחות הכספיים

מי באמת מבין מה כתוב שם…?

כמה פעמים יצא לכם להביט בדוחות הכספיים של החברה ולא להבין מה הנתונים שאתם רואים? כמה פעמים רציתם לדעת מה ביטוי מסויים בדוחות אומר – ואפילו לגוגל לא היתה את התשובה הברורה עבורכם?
וגם כאשר אנחנו מבינים ויודעים – מה אמורים לעשות עם זה עכשיו?
אנחנו כאן כדי לעשות לכם קצת סדר בעניינים, לעזור לכם לראות את האמת העולה מן המספרים ולתת לכם כלים שיוכלו להועיל לכם בתכנון ובקרה פיננסיים.

המאזן
המאזן של החברה מייצג את מצבת הנכסים וההתחייבויות של החברה ליום מסוים ( למשל- 31 בדצמבר ).
המאזן נחלק לשלושה חלקים –
נכסים – בחלק זה מוצגים כל נכסי החברה- מזומנים ושווי מזומנים, חייבים שונים, לקוחות, מלאי, השקעות, רכוש קבוע (כלי רכב, מכונות, ציוד וכיו"ב).
התחייבויות – בחלק זה מוצגים – אשראי בנקאים, הלוואות, חובות לספקים מוסדות ועובדים.
הון עצמי – משקף את ההפרש בין סך הנכסים לסך ההתחייביות.
ישנם יחסים פיננסים שונים (יחס שוטף, הון חוזר, יחס מהיר ועוד), אשר דרכם ניתן להבין יותר את המשמעויות של הנתונים של המאזן. באחד המאמרים הקרובים נתייחס לנושא זה בהרחבה.

דוח רווח והפסד
דוח רווח והפסד של החברה משקף את תוצאות פעילות החברה לתקופת זמן מוגדרת (למשל 12 החודשים שנסתיימו ביום 31 בדצמבר, XX20 )
מכירות – מקור ההכנסות החשוב ביותר הינו תמיד זה הרשום בשורה הראשונה של הדוח – מכירות (הכנסות). התמורה שמקבלת החברה מלקוחותיה, עבור הסחורות ו / או השירותים שהיא מספקת להם. מכירות נטו, הן סכום הכסף המתקבל לאחר ניכוי הנחות שניתנו וסחורות שהוחזרו.
עלות המכר – נתון זה משקף כמה עלה השרות/המוצר שנמכר (קניות, שכר עובדי ייצור וכיו"ב).
רווח גולמי – משקף את הפער בין המכירות לעלות המכר.
הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות – הוצאות עקיפות (שכר הנהלה, שכר דירה, פרסום ושיווק, משרדיות, ביטוחים, כלי רכב וכיו"ב)
רווח תפעולי –
הוצאות מימון – עמלות לבנקים וריבית ששולמה בגין הלוואות.
רווח נקי –
ישנם רכיבים נוספים בדוח רווח והפסד ויש גם יחסים פיננסים שנגזרים מהנתונים – כל אלו יובהרו במאמרים הבאים.

דוח על תזרימי המזומנים
זהו דוח בעל משמעות עצומה לקוראי הדוחות הכספיים, ובעיקר לבעלי החברה. הדוח הוא לתקופת זמן מוגדרת שנסתיימה ביום (למשל 12 החודשים שנסתיימו ביום 31 בדצמבר, XX20 ).
הדוח מציג את תנועת המזומנים בעסק לפי סוג פעילות- פעילות שוטפת, פעילות השקעה (רכוש קבוע, מניות ), פעילות מימון ( הלוואות שניתנו לעסק, הלוואות שהעסק פרע, השקעות בעלים).
אחת ממטרות הדוח על תזרימי המזומנים הנה לתת את אופן "ייצור" או "בזבוז" המזומנים של החברה. כמה מזומנים החברה הצליחה ליצר בתקופת הדוח, כמה היא השקיעה בנכסים, כמה מימון היא לקחה כמה מזומנים נותרו לה.

חזרה למרכז הידע >>